6- نمودار جمعیت‌شناسی

وبسایت اکونومیست نمودار زیبایی در مورد میزان امید به زندگی در کشورهای مختلف ارائه کرده است (+). من هم این نمودار را بدون توجه به اعداد واقعی در اکسل رسم کردم که در شکل زیر می‌‌‌‌‌‌‌‌بینید. فارغ از تفاوت در رنگ‌بندی و مقادیر به کار رفته در نمودار، بقیه عناصر ترسیمی توسط من در اکسل و اکونومیست، تقریبا شبیه به هم هست. این کار را انجام دادم تا نشان دهم که می‌توان نمودارهایی به زیبایی مجلات معتبر دنیا با ابزارهای ساده‌ای مثل اکسل رسم کرد.

زیبایی این نمودار، خلاقیت در نمایش روند بهبود میزان امید به زندگی در طی زمان و همچنین مقایسه کشورهای مختلف به تفکیک جنسیت است. به عبارتی، چندین پیام مختلف را در قالب یک نمودار گنجانده ایم. در این نمودار، میزان امید به زندگی همراه با سلامتی در سال ۱۹۹۹ به عنوان پایه در نظر گرفته شد. سپس، میزان افزایش عمر همراه با سلامتی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴، میزان میانگین عمر فاقد سلامتی در سال ۱۹۹۹ و افزایش میزان میانگین عمر فاقد سلامتی به آن اضافه شد.

population trend

عمده نمودارهای دموگرافی و جمعیتی با همین الگو نمایش داده می‌شوند. متخصصین بازاریابی هم از این الگو برای نمایش میزان درآمدزایی در بخش‌های مختلف مشتریان استفاده می‌کنند.

در یکی از پست‌های آینده، نمایش‌های زیباتری از همین الگو معرفی می‌کنم که بیشتر برای بازاریاب‌ها و تحلیلگران کسب و کار مفید است.